Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/12354
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: BEST NEWS
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): 422
Στοιχείο νομιμοποίησης: 6460/Ε/20.3.1998
Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός
Εμβέλεια: Περιφερειακή
Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή
Περιοχή γεωγραφική κάλυψης (ΠΖ): ΠΖ-2: Ν. Ημαθίας, Θεσσ/νίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Επικαιροποίηση στοιχείων : α) Διακοπή λειτουργίας του σταθμού σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 64/1.3.2005 απόφαση του Ε.Σ.Ρ. β) Απόρριψη αίτησης θεραπείας κατά της ως άνω αποφάσεως του Ε.Σ.Ρ. σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 130/11.4.2005 απόφαση του Ε.Σ.Ρ. γ) Προσωρινή Διαταγή Αναστολής των υπ΄αριθ. 64/1.3.2005 και 130/11.4.2005 αποφάσεων του Ε.Σ.Ρ. σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 650/1.6.2005 απόφαση του Δ΄ Τμήματος του ΣτΕ. δ) Απόρριψη αίτησης αναστολής εκτελέσεως των υπ΄αριθ. 64/1.3.2005 και 130/11.4.2005 αποφάσεων του Ε.Σ.Ρ. σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 913/2005 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ.
Νομός: Πιερίας
Ταχυδρομική διεύθυνση: α) Γ΄ Πάροδος Μαβίλη 9 ΚΑΤΕΡΙΝΗ Τ.Κ. 60100 β) Ανδρέου Γεωργίου 26 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ. 54627
Τηλέφωνα: 2310-500005
Φαξ: 2310-501180
Φορέας: 

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΙΕΡΙΑΣ A.E.

Διακριτικός τίτλος: ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΙΕΡΙΑΣ A.E.

Αντικαθιστά : 

ΟΛΥΜΠΟΣ TV

Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός

Εμβέλεια: Περιφερειακή

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο