Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/12365
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΕΡΜΗΣ ΤV
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): 434
Στοιχείο νομιμοποίησης: 6438/Ε/20.3.1998
Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός
Εμβέλεια: Περιφερειακή
Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή
Περιοχή γεωγραφική κάλυψης (ΠΖ): ΠΖ-2: Ν. Ημαθίας, Θεσσ/νίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΕΡΜΕΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΡΜΕΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Επικαιροποίηση στοιχείων : α) Διακοπή λειτουργίας του σταθμού σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 7716/Ε/15.4.1999 απόφαση του Υ. Τύπου και Μ.Μ.Ε. β) Απόρριψη της αίτησης ακύρωσης της ως άνω αποφάσεως του Υ. Τύπου και Μ.Μ.Ε.σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 1404/2002 απόφαση του ΣτΕ.γ) Αναστολή της υπ΄αριθ. 7716/Ε/15.4.1999 απόφαση του Υ. Τύπου και Μ.Μ.Ε.σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 419/25-10-2005 απόφαση του Ε.Σ.Ρ. δ) Απόρριψη της αίτησης θεραπείας κατά της ως άνω αποφάσεως του Υ. Τύπου και Μ.Μ.Ε.σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 436/1-11-2005 απόφαση του Ε.Σ.Ρ. ε) Απόρριψη της αίτησης αναστολής της υπ΄αριθ. 436/1-11-2005 απόφασης του Ε.Σ.Ρ. σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 459/22-11-2005 απόφαση του Ε.Σ.Ρ στ) Απόρριψη της αίτησης θεραπείας της υπ΄αριθ. 436/1-11-2005 απόφασης του Ε.Σ.Ρ. σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 467/29-11-2005 απόφαση του Ε.Σ.Ρ ζ) Προσωρινή Διαταγή αναστολής της υπ΄αριθ. 436/1-11-2005 απόφασης του Ε.Σ.Ρ. σύμφωνα με την από 6-12-2005 απόφαση του Προέδρου του Δ΄ Τμήματος του ΣτΕ. η) Απόρριψη αίτησης θεραπείας κατά της 436/1-11-2005 απόφασης του Ε.Σ.Ρ σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 182/2006 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ.
Νομός: Πιερίας
Ταχυδρομική διεύθυνση: Θεσσαλονίκης 150 ΚΑΤΕΡΙΝΗ Τ.Κ.60100
Τηλέφωνα: 23510-38313 | 23510-45046
Φαξ: 23510-25212
Φορέας: 

ΕΡΜΗΣ ΤV ΑΕ

Διακριτικός τίτλος: ΕΡΜΗΣ ΤV ΑΕ

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο