Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2100
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: MEGA CHANNEL
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): 1|1|5
Στοιχείο νομιμοποίησης: 19229/Ε/10.9.1993
Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός
Εμβέλεια: Εθνική
Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή
Περιοχή γεωγραφική κάλυψης (ΠΖ): Επικράτεια
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: Άρθρο 5 παρ. 5 Ν. 3592/2007 σε συνδυασμό με τον άρθρο 37 του Ν. 4262/2014
Επικαιροποίηση στοιχείων : Α.Π. 2946/29.5.2017 - Μεταβίβαση γενομένη κατά δήλωση της αγοράστριας εταιρείας και τελούσα υπό έλεγχο. Α.Π. 4149/16.8.2017 - Μεταβίβαση γενομένη κατά δήλωση της αγοράστριας εταιρείας και τελούσα υπό έλεγχο. Α.Π. 4225/25.8.2017 Μεταβίβαση γενομένη κατά δήλωση της αγοράστριας εταιρείας και τελούσα υπό έλεγχο. Α.Π. 1436/16.3.2018 - Προσωρινή διαταγή αναστολής υπό ΣτΕ Α.Π./ΕΣ/872/23.10.2018: α) Διακοπή λειτουργίας του σταθμού σύμφωνα με την 18/2018 απόφαση του Ε.Σ.Ρ. και β) Επικύρωση της αποφάσεως του Ε.Σ.Ρ. με την 2018/2018 απόφαση του ΣτΕ.
Νομός: Αττικής
Ταχυδρομική διεύθυνση: Ρούσου 4 & Λ. Μεσογείων - 11526 Αθήνα
Τηλέφωνα: 210-6903000
Φαξ: 210-6903312
Φορέας: 

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διακριτικός τίτλος: ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Σχετιζόμενα έγγραφα: 


ΠΕΝΘΟΣ

09-01-2007Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο