Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/100
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: ΑΝΤΕΝΝΑ ΤV A.E.
Διακριτικός τίτλος: ΑΝΤΕΝΝΑ ΤV A.E.
Νομική μορφή φορέα: ΑΕ
Αρ. ΑΦΜ/ ΓΕΜΗ: 3994101000
Σκοπός: Α) Σκοπός της συνιστώμενης εταιρείας είναι η λειτουργία τηλεοπτικού σταθμού και ειδικότερα : 1)Η ίδρυση , η εγκατάσταση και η λειτουργία τηλεοπτικούσταθμού στην Ελλάδα και η μετάδοση προγραμμάτων μέσω ασύρματου ή δορυφορικού συστήματος στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και αναμετάδοση άλλων προγραμμάτων σαν προσφορά υπηρεσιών και υπό την ρητή προϋπόθεση ότι για κάθε μια από τις άνω δραστηριότητες , και εφόσον τούτο απαιτείται , θα λαμβάνεται από την αρμόδιαα Αρχή η απαιτούμενη άδεια ίδρυσης , λειτουργίας ως και μεταδόσεως ή/και αναμεταδόσεως. 2) Η μετάδοση διαφημίσεων δια του τηλεοπτικού δικτύου της εταιρείας. 3) Η εσωτερική παραγωγή τηλεοπτικών προγραμμάτων και μετάδοση αυτών μέσω του τηλεοπτικού σταθμού της εταιρείας και η πώληση και μίσθωση προς τρίτους των σχετικών κασετών και βιντεοκασετών ή άλλων μέσων αποτυπώσεως εικόνας και ήχου και η διάθεση ή μίσθωση αυτών μέσω ιδρυόμενων καταστημάτων της εταιρείας. 4) Η παραγωγή και διάθεση παντός είδους ειδών ενδύσεως και καθημερινής χρήσεως με το διακριτικό τίτλο ή εμπορικό σήμα της εταιρείας και η εκτύπωση και διάθεση παντός είδους εντύπου σχετικού προς το σκοπό της εταιρείας. Β) Επίσης σκοπός της συνιστώμενης εταιρείας είναι η παροχή προς το κοινό υπηρεσιών που σχετίζονται με κάθε τρόπο με το διαδίκτυο (Internet) , με οποιαδήποτε τεχνική μέθοδο και κάθε εν γένει τεχνικό μέσο που έχει εφευρευθεί ή πρόκειται να εφευρεθεί στο μέλλον , περιλαμβανομένων κυρίως α) παροχής πωτογενών και δευτερογενών υπηρεσιών διαδικτύου προς το κοινό έναντι συνδρομής ή άλλου ανταλλάγματος , β) δημιουργίας και συντήρησης διαδικτυακών τόπων , ιστοσελίδων , υπηρεσιών e-commerce και μηχανών αναζήτησης , γ) η δημιουργία , τοποθέτηση και εκμετάλλευση κάθε μορφής διαφήμισης και εμπορικής επικοινωνίας μέσω του διαδικτύου , δ) η διανομή μέσω του διαδικτύου οπτικοακουστικού ή/και ακουστικού υλικού με οποιαδήποτε τεχνική μέθοδο , και ε) η ανάπτυξη , διανομή , αγορά , μίσθωση και εκμετάλλευση παντός είδους λογισμικού και εφαρμογών (software) , καθώς και παντός είδους ηλεκτρονικού εξοπλιασμού, περιλαμβανομένου και τερματικού εξοπλισμού και μηχανημάτων , απαραίτητων , συνδεδεμένων ή κατάλληλων για την επίτευξη των σκοπών και δραστηριοτήτων της εταιρείας. Η εταιρεία θα ασκεί τις δραστηριότητες της σύμφωνα με τους παραπάνω σκοπούς , εφόσον οι δραστηριότητες αυτές δεν είναι ασυμβίβαστες με τις διατάξεις του Ν.2328/1995 , του ν. 3592/2007 ή μεταγενέστερου νόμου ή διατάξεως που θα καθιερώνει ασυμβίβαστη δραστηριότητα έναντι της εξέχουσας δραστηριότητας της εταιρείας που είναι η λειτουργία τηλεοπτικού σταθμού εθνικής εμβέλειας. Γ) Για την επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό , οποιουδήποτε εταιρικού τύπου στην Ελλάδα και το εξωτερικό , β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο στην Ελλάδα και το εξωτερικό, γ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό στην Ελλάδα και το εξωτερικό , δ) να συνάπτει κάθε είδους σύμβαση με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ε)να αγοράζει ακίνητα και να εκτελεί κάθε εν γένει ενέργεια που είναι αναγκαία ή σχετική με την πραγματοποίηση του σκοπού της.
Ταχυδρομική διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 10-12 - 15125 Μαρούσι
Τηλέφωνα: 2106886255 | 2106886100
Φαξ: 2106845769
E-mail: legal@antenna.gr
Σταθμός: 

ANTENNA TV (ANT1)

Νομός: Αττικής

Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός

Εμβέλεια: Εθνική

Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> ΑΕ

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο