Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/2099
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ANTENNA TV (ANT1)
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): 1|1|3
Στοιχείο νομιμοποίησης: (1ο)19207/E/9.9.1993 και (2ο)107/2018
Μέσο: Τηλεοπτικός Σταθμός
Εμβέλεια: Εθνική
Μέσο μετάδοσης σήματος: Επίγεια ψηφιακή
Περιοχή γεωγραφική κάλυψης (ΠΖ): Επικράτεια
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: Άρθρο 5 παρ. 5 Ν. 3592/2007 σε συνδυασμό με τον άρθρο 37 του Ν. 4262/2014
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΑΞΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΛΛΗΣ (Α.Π. 6244/25.11.2021)
Επικαιροποίηση στοιχείων : Α.Π. 6333/29.12.2017 - Γνωστοποίηση σxετικά με την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας. Α.Π. 26/3.1.2019 - Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου γενομένη κατά δήλωση του φορέως και τελούσα υπό έλεγχο. Α.Π. 489/31.1.2019, 1436/15.3.2019 - Στοιχεία Π.Δ. 310/96. Α.Π. 3898/30.7.2019 - Γνωστοποίηση Επιτροπής Προστασίας Ανηλίκων. Α.Π. 1008/6.3.2020 - Στοιχεία Π.Δ. 310/1996. Α.Π. 1116/11.3.2020 - Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου γενομένη κατά δήλωση του φορέως και τελούσα υπό έλεγχο. Α.Π. 2299/5.6.2020 - Γνωστοποίηση ενημέρωσης μεταβολών στην Επιτροπή απάντησης, υποθέσεων προσβολής προσωπικότητας & δεοντολογίας του τηλεοπτικού σταθμού. Α.Π. 3324/29.7.2020 - Συκγρότηση της Επιτροπής Προστασίας Ανηλίκων. Α.Π. 5867/24.12.2020 - Μεταβίβαση γενομένη κατά δήλωσης της αγοράστριας εταιρείας και τελούσα υπό έλεγχο. Α.Π. 135/11.1.2021 - Επιστολή ημ/νίας 8.1.2021 που αφορά την ΥΑ 792/2020 από την Digea. Έγκριση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το από 25.05.2021 Πρακτικό της Ολομέλειας του ΕΣΡ. Α.Π. 3588/17.6.2021- Μεταβίβαση γενομένη κατά δήλωση του φορέως και τελούσα υπό έλεγχο. Α.Π. 4395/30.7.2021 - Γνωστοποίηση συγκρότησης της Επιτροπής Προστασίας Ανηλίκων. Α.Π. 6244/25.11.2021 - α) Γνωστοποίηση αλλαγής εκπροσώπησης και β) τροποποίηση επωνυμίας. Α.Π. 6245/25.11.2021 - Μεταβίβαση γενομένη κατά δήλωση του φορέως και τελούσα υπό έλεγχο. Α.Π. 1196/3.3.2022 - Γνωστοποίηση μεταβίβασης στο μετοχικό κεφάλαιο της μοναδικής μετόχου εταιρείας. Α.Π. 1357/10.3.2022 - Γνωστοποίηση μεταβολής στο μετοχικό κεφάλαιο απώτερης μετόχου. Α.Π. 2052/31.3.2022 - Ετήσια στοιχεία Π.Δ/τος 310/96.
Νομός: Αττικής
Ταχυδρομική διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 10-12 - 15125 Μαρούσι
Τηλέφωνα: 2106886255 | 2106886100
Φαξ: 2106845769
E-mail: legal@antenna.gr
Φορέας: 

ΑΝΤΕΝΝΑ ΤV A.E.

Διακριτικός τίτλος: ΑΝΤΕΝΝΑ ΤV A.E.

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο